สำนักปลัด
 • นายอันวา สาและ

  ผอ.กองสาธารณสุขฯรก.ปลัดเทศบาล ทต.มายอ

  โทร:073-497098

 • นางรอฮานา มะแซ

  หัวหน้าสำนักปลัด

  โทร:073-498098

 • นางสาวสุไขหน๊ะ ละใบซอ

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นางสาวรวีภัทร์ หนูนวล

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • นางสาวรีฮูดา กียะ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  โทร:073-497098

 • นายอาดัมส์ สะนิ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  โทร:073-497098

 • นายมูฮำหมัดไซด์ดีน วาแม

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  โทร:093-6425631

 • นางสาววานีตา ยูโซะ

  จพง.ธุรการ

  โทร:094-5681955

 • นายเนติ หวังกุหลำ

  นิติกร

  โทร:093-1393316

 • นายต่วนอับดุลฮาลีม ตงคอมอง

  นักพัฒนาชุมชน

  โทร:087-9298161

 • นางรอหะนา สาและ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  โทร:073-497098

 • นายมะรอซีดี กาเดร์

  ภารโรง

  โทร:073-497098

 • นายมาหามะรอนิง มะสาแม

  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  โทร:073-497098

 • นายนัสรุดดีน ดูหวะ

  พนักงานดับเพลิง

  โทร:073-497098

 • นายฮารอพี บาโง

  พนักงานดับเพลิง

  โทร:073-497098

 • นายดือราแม ยูโซะ

  พนักงานดับเพลิง

  โทร:073-497098

 • นายอีรฟัส สะนิ

  พนักงานดับเพลิง

  โทร:073-497098