เทศบาลตำบลมายอ




บุคลากร

นายหะมะ   เจะเด็ง

งานจัดเก็บรายได้

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

facebook



เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.comphone : 073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่