ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายจือลาฆี-ประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

2024-07-17

องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอตอใน ซอยแบแอ หมู่ที่ 2 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

2024-07-17

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-11

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าลาม โดยวิธีคัดเลือก

2024-07-10

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมศาสนาพุทธขององค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-16

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ

จ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง สายเปาะเตะเฮง-ศาลาชลประทาน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-15

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

จ้างโครงการขุดลอก สายริมแม่น้ำปัตตานี หมู่ทีี่ 1 บ้านกรือเซะและหมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

2024-07-12

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-12

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ

ซื้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่และโช๊คหลัง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กท 1375 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-11

องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒ ช่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลตันหยงจึงงา ช่วงที่ ๑ ซอยมหาราช-บ้านกอเซ็ง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.๗๔-๐๑๘ ช่วงที่ ๒ สายเจะฆูแว-สามแยกบ้านแบดิง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.๗๔-๐๑๙ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

2024-07-17

องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

ซื้อเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันตามโครงการชุมชนสัมพันธ์ สู่วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-18

เทศบาลตำบลบางปู

จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-6284 ปน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-11

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-18

สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้โซฟารับแขก (วิคตอเรีย) จำนวน ๒ ชุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) สำนักปลัด เทศบาลตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-16