ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านยางงาม-ป่าโหนด หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก

2024-04-10

องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-27

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมขนมหวานและเครื่องดื่ม ตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ มัสยิด หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-25

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-03

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-20

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ

จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้า (ไฟฟ้าสาธารณะ) ประจำปีงบประมาณ 2567

2024-04-09

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-05

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

จ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑ รายการตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา(วันตรุษอีดิลฟิตรี ฮ.ศ.๑๔๔๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-05

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ

จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางหมู-แฆแฆ โดยวิธีคัดเลือก

2024-04-04

องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย

จ้างเหมาทำป้ายไวนิลการจัดกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-05

องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

ซื้อของรางวัล สำหรับโครงการวันตรุษอีดิลฟิตรี ฮศ. 1445 ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายในเดือน เมษายน 2567 ณ. มัสยิดปิยา , มัสยิดกาแลงยง และมัสยิดปาลอตีโด ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-05

เทศบาลตำบลบางปู

ซื้อวัสดุกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-02

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ

จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน. ถ.64 สายสาลาฟี - บาโง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

2024-04-04

สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม (รถหัวลาก) บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๕๒๕ ปน. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑ ๖๐ ๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน และถังบรรจุขยะแบบคอนเทนเนอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๓๔ ๖๐ ๐๐๐๑ ๐๐๐๔ จำนวน ๔ ถัง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-03