ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแจ้งราคากลาง จ้างขุดลอกทางระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลมายอ จำนวนทั้งหมด 5 สาย บริเวณ ม.1,2 และ 3 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ตุลาคม 2564

228


ประกาศแจ้งราคากลาง จ้างขุดลอกทางระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลมายอ จำนวนทั้งหมด 5 สาย บริเวณ ม.1,2 และ 3 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง