ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
3 พฤศจิกายน 2564

216


ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก