ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรยันนะห์ เทศบาลตำบลมายอ จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ด้วยกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
27 กรกฎาคม 2566

886


เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรยันนะห์ เทศบาลตำบลมายอ จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ด้วยกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืน