รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567