พรบ./พรก.
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
31 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562
15 พฤศจิกายน 2564

0


เอกสารแนบ
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ 2562
15 พฤศจิกายน 2564

0


เอกสารแนบ
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบิ้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562
15 พฤศจิกายน 2564

0


เอกสารแนบ
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562
15 พฤศจิกายน 2564

0


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
15 พฤศจิกายน 2564

0


เอกสารแนบ
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
15 พฤศจิกายน 2564

0


เอกสารแนบ
พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561 พ.ศ.2561
15 พฤศจิกายน 2564

0


เอกสารแนบ
พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561 พ.ศ.2561
15 พฤศจิกายน 2564

0


เอกสารแนบ
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
15 พฤศจิกายน 2564

0


เอกสารแนบ
ระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
15 พฤศจิกายน 2564

0


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
15 พฤศจิกายน 2564

0


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
15 พฤศจิกายน 2564

0


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
15 พฤศจิกายน 2564

0


เอกสารแนบ