ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gifl Policy จาการปฎิบัติหน้าที่