สายตรง/ผู้บริหาร
สายตรง/ผู้บริหาร
15 พฤศจิกายน 2564

0


สายตรง/ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
นายยะยูโซะ  แม็งมาแอ

นายกเทศมนตรีตำบลมายอ

โทร : 098-740-8640 

สต.มะดารี  สะนิ                        นายประสิทธิ์  มาหะมะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลมายอ     รองนายกเทศมนตรีตำบลมายอ
โทร : 089-295-6992     โทร : 087-297-7440

เอกสารแนบ