ภาพกิจกรรม
มอบป้าย Clean food good test แก่สถานที่จำหน่ายอาหารที่ผ่านการประเมินสุขาภิบาลอาหาร
552
15 มิถุนายน 2566