O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ :: สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ชื่อไฟล์ : 1649781375_ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการขุดลอกป้องกันน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649781429_ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนถมดิ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649781447_ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนลูกร.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649781473_ประกาศผู้ชนะ โครงการบุกเบิกถนนถมดิน สายกุ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1649781375_ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการขุดลอกป้องกันน.pdf

ชื่อไฟล์ : 1649781429_ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนถมดิ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1649781447_ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนลูกร.pdf

ชื่อไฟล์ : 1649781473_ประกาศผู้ชนะ โครงการบุกเบิกถนนถมดิน สายกุ.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 งานกิจการสภา ข้อมูล LPA ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลมายอ /กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ งานเลือกตั้ง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย