กฎหมายที่เกี่ยวข้อง- ข้อมูลทั่วไปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 
  1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  2. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ_ศ_2545
  3. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ_ศ_2558
  4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ_ศ_2542
  5. พระราชบัญญัติเทศบาล พ_ศ_2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ_ศ_2542
  7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ_ศ_2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  8. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ_ศ_2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ_ศ_2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ_ศ_2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น


เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.comphone : 073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่