กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต- ข้อมูลทั่วไปกิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

 


เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลมายอ  ได้จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
และพนักงานของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี

 


เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.comphone : 073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่