ประวัติความเป็นมา- ข้อมูลทั่วไปประวัติความเป็นมา

 

                                                                             ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลมายอ
                เทศบาลตำบลมายอ ได้ยกระดับจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตาม พ.ร.บ. เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เดิมมีพื้นที่ 5.1ตารางกิโลเมตร และได้ยุบรวมกับสภาตำลบมายอเข้ากับเทศบาล เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547 ทำให้มีพื้นที่ รวม 11 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดปัตตานี ห่างจากจังหวัดปัตตานีตามเส้นทางแผ่นดิน – ปาลัส – มายอ ระยะทาง 40 กิโลเมตร ระยะห่างจากจังหวัดยะลา 39 กิโลเมตร จังหวัดนราธิวาส 67 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทฑมหานคร 1053กิโลเมตร มีประชากร 4521 คน แยกเป็นหญิง 2263 คน ชาย 2258 คน มีจำนวนครัวเรือน1053 ครัวเรือน (สำรวจเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556) มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
            ทิศเหนือ                       จดบ้านปาแย หมู่ที่ 3 ตำบลมายอ
            ทิศใต้                            จดบ้านบาลูกาตือเงาะ หมู่ที่  1 ตำบลมายอ
            ทิศตะวันออก                จดบ้านดูวา หมู่ที่ 3 ตำบลถนน
            ทิศตะวันตก                   จดบ้านราเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะจัน
      สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดนรวม
                              เทศบาลตำบลมายอ มีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก อันมีสวนยางพาราและสวนผลไม้ การทำกสิกรรมและการเลี้ยงสัตว์ เพื่อยังชีพ ส่วนการค้ามีอยู่ในเขตเทศบาลตำบลมายอ มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถติดต่อชุมชนใกล้เคียงที่สะดวกและมีศักยภาพที่จะทำให้เป็นศูนย์การค้า สามารถพึ่งพาตัวเองได้จารรายได้เทศบาลในระดับหนึ่ง
                              ลักษณะของชุมชนในเขตเทศบาลจะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มตามแนวเส้นทางคมนาคม จำนวน 7 ชุมชน สำหรับแนวโน้มการขยายตัวของชุมชน ยังคงกระจายอยู่โดยรอบชุมชนเดิมบริเวณตลาดมายอ และมีบางส่วนขยายตัวไปทางทิศใต้ตามริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4061 (ถนนยะรัง – ปะนาเระ)
                              เขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลมายอ คือ หมู่ที่ 1 บ้านมายอ หมู่ที่ 2 บ้านมะหยอ และหมู่ที่ 3 บ้านปาแย มีประชากรในเขตเทศบาลจำวนทั้งสิ้น 4521 คน ประชากรชายจำนวน 2258 คน ประชากรหญิงจำนวน 2263 คน มีครัวเรือนจำนวน 1053 หลังคาเรือน
      สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
                        สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาล้อมรอบ มีคลองราเกาะไหลผ่านบริเวณรอยต่อกับบ้านราเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะจัน
                        ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปมีลักษณะชุ่มชื้นตลอดปี มีฝนตกชุก มี 2 ฤดู คือฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – กันยายน และฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน
              อุณหภูมิสูงสุด                31.93     องศาเซลเซียส
              อุณหภูมิต่ำสุด                23.54     องศาเซลเซียส
      ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปี 9.66 มิลลิเมตรต่อปี (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2545)
              - สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
เกิดปัญหาไฟป่าเป็นประจำ
              - แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
สร้างแนวป้องกันไฟป่า  การใช้ที่ดิน
             - สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน
ใช้ในการทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะส่วนยางเป็นสวนใหญ่ ส่วนลองกอง การทำนามากจนถึง 80%
        ที่อยู่อาศัย
              - สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน
 
        การขนส่ง
              - สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน
              - สถิติประชากรและบ้าน ระดับตำบล ของตำบลมายอ
 
ตำบลหมู่บ้าน บ้านปกติ ชาย หญิง รวม
ตำบลมายอ
หมู่ที่ 0 มายอ
หมู่ที่ 1 มายอ
หมู่ที่ 2 มาหยอ
หมู่ที่ 3 ปาแย
1,166
1
694
340
131
2,412
41
1,010
967
394
2,440
63
919
1,038
420
4,852
104
1,929
2,005
814
   
                                                                         ทะเบียนประวัติถนน
                                                   เทศบาลตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 
 
ลำดับ
 
ชื่อสายทาง
 
ระยะทาง
(กม.)
ผิวจราจรกว้าง (เมตร)  
ปีที่
ก่อสร้าง
คสล. ลายาง ลูกรัง ไหล่ทาง ทางเท้า
1 เทศบาลซอย 1 1.000 4         2552
2 เทศบาลซอย 2 0.022   4       2552
3 เทศบาลซอย 3 0.100 4          
4 เทศบาลซอย 4 0.300   4       2552
5 เทศบาลซอย 5 0.245   6       2552
6 เทศบาลซอย 6 0.024   4       2552
7 เทศบาลซอย 7 0.426   8       2552
8 เทศบาลซอย 8 0.080 5          
9 เทศบาลซอย 9 0.247 5          
10 เทศบาลซอย 10 0.209 4          
11 เทศบาลซอย 11 0.449 5          
12 เทศบาลซอย 12 0.310 4          
13 เทศบาลซอย 13 0.478 4          
14 เทศบาลซอย 14 1.000   4       2552
15 เทศบาลซอย 15 0.087 4          
16 ภายในชุมชนจ๊ะ 0.600 4          
17 ภายในชุมชนปาแย 2.000   6       2552
18 สายเมาะแมเราะ 1.800 4          
19 สายปาฆากาแม็ง 0.600 4          
20
สายปาฆากาแม็ง –
คลอดเจ๊ะเด็ง
0.570     4     2552
21 สายบ้านพักตำรวจ 0.570 4         2552
22 สายบ้านจ๊ะ-โตะปิเยาะ 0.168 4         2552
23 สายมะรอนอ 0.210 4         2552
 
       - สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น    ถนนไม่สามารถเข้าไปถึงทุกๆหมู่บ้าน
       - แนวทางการปรับปรุงแก้ไข จัดทำประมูลและเร่งทำโครงการให้แล้วเสร็จ 6   สิ่งแวดล้อมและปัญหาของเมือง
       - สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันปัญหายุงลาย
       - สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นลูกน้ำยุงลายจะมีเป็นจำนวนมากในช่วงฤดูฝน
       - แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
                        - พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
                        - ขุดลอกทำความสะอาดคูระบายน้ำ
                        - การใช้ทรายอะเบทกำจัดยุงลาย
                        - ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
บทสรุป
                วิสัยทัศน์และนโยบายจังหวัดปัตตานี รวมทั้งปัจจัยเป็นสิ่งอานวยและเอื้อต่อการพัฒนาของ
อำเภอมายอ ได้แก่ นโยบายของผู้บริหาร ความต้องการของชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาล
สามารถสรุปเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรคและโอกาส ในการพัฒนาของ ได้ดังนี้
1. การวิเคราะห์จากปัจจัยภายนอก
อุปสรรค
- เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่
- การไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาสายสามัญ แต่จะมุ่งเน้นการศึกษาทางด้านศาสนามากกว่า จึงให้ระดับการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ
- ไม่ยอมรับและความไม่พร้อมของประชาชนในการใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
โอกาส
- จังหวัดปัตตานีมีแหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถานสำคัญหลายแห่ง เช่น น้ำตกทรายขาว มัสยิดกรือเซะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว และชายทะเลที่สวยงามหลายแห่ง
- นโยบายรัฐบาล นโยบาย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และวิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานีวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์จากปัจจัยภายใน
จุดอ่อน
- การร่วมมือของประชาชนที่อยู่ในระดับต่ำ ทาให้ยากต่อการพัฒนาปัญหาต่างๆ
- ความไม่พร้อมของ ในการบริหารงานและให้บริการประชาชนของภาคส่วนต่างๆด้วยปัจจัยของพื้นที่
- การบริการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ทั่วถึง
จุดแข็ง
- มีทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนามาเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้เป็นอย่างดี
- ประชาชนยึดมั่นในศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
- ทรัพยากรบุคคลของ ตำบลลางา ซึ่งได้แก่ ข้าราชการภาคส่วนต่างๆ ผู้นาชุมชน เป็นผู้ที่มี
 


เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.comphone : 073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่