เทศบาลตำบลมายอ


บุคลากร :: กองสาธารณสุขฯ


ชื่อ-สกุล : นายอันวา สาและ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
กลุ่มงาน : กองสาธารณสุขฯ
ลักษณะของงาน : กองสาธารณสุขฯ
โทรศัพท์มือถือ : 086-2814638
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นายดือนัน แวยอ
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
กลุ่มงาน : กองสาธารณสุขฯ
ลักษณะของงาน : กองสาธารณสุขฯ
โทรศัพท์มือถือ : 073-497098
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางสาวนูรียะห์ ดอมะ
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
กลุ่มงาน : กองสาธารณสุขฯ
ลักษณะของงาน : กองสาธารณสุขฯ
โทรศัพท์มือถือ : 061-0719010
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางนูรียะห์ วามุ
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
กลุ่มงาน : กองสาธารณสุขฯ
ลักษณะของงาน : กองสาธารณสุขฯ
โทรศัพท์มือถือ : 087-2879539
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางซารีเปาะ สาและ
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
กลุ่มงาน : กองสาธารณสุขฯ
ลักษณะของงาน : กองสาธารณสุขฯ
โทรศัพท์มือถือ : 063-1032307
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

 

เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.com  phone :  073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th
Design by webkroox.com