เทศบาลตำบลมายอ


บุคลากร :: คณะผู้บริหาร


ชื่อ-สกุล : นายหะมะ เจะเด็ง
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรี
กลุ่มงาน : คณะผู้บริหาร
ลักษณะของงาน : คณะผู้บริหาร
โทรศัพท์มือถือ : 089-9754954
E-Mail : support@promboon.ac.th

ชื่อ-สกุล : นายสุรเดช หะสาเมาะ
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรี
กลุ่มงาน : คณะผู้บริหาร
ลักษณะของงาน : คณะผู้บริหาร
โทรศัพท์มือถือ : 081-7933144
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นายนูรดี มะดีเยาะ
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรี
กลุ่มงาน : คณะผู้บริหาร
ลักษณะของงาน : คณะผู้บริหาร
โทรศัพท์มือถือ : 093-6035535
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางศิริมา ยังสมัน
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรี
กลุ่มงาน : คณะผู้บริหาร
ลักษณะของงาน : คณะผู้บริหาร
โทรศัพท์มือถือ : 086-2739831
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นายสะตอพา มะดีเยาะ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
กลุ่มงาน : คณะผู้บริหาร
ลักษณะของงาน : คณะผู้บริหาร
โทรศัพท์มือถือ : 081-0934052
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล : นางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง
ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาลตำบลมายอ
กลุ่มงาน : คณะผู้บริหาร
ลักษณะของงาน : คณะผู้บริหาร
โทรศัพท์มือถือ : 085-8923774
E-Mail : tassabaan_mayo@hotmail.com

 

เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.com  phone :  073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th
Design by webkroox.com