กฎหมายที่เกี่ยวข้อง- ข้อมูลทั่วไป


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

  1. /datas/ckfinder/file/พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ_ศ_2546(4).pdf
  2. /datas/ckfinder/file/พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ_ศ_2545(2).pdf
  3. /datas/ckfinder/file/พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ_ศ_2558(1).pdf
  4. /datas/ckfinder/file/พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ_ศ_2542(1).pdf
  5. /datas/ckfinder/file/พระราชบัญญัติเทศบาล พ_ศ_2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(1).pdf
  6. /datas/ckfinder/file/พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ_ศ_2542(1).pdf
  7. /datas/ckfinder/file/พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ_ศ_2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(1).pdf
  8. /datas/ckfinder/file/พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ_ศ_2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(2).pdf
  9. /datas/ckfinder/file/ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ_ศ_2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(1).pdf
  10. /datas/ckfinder/file/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ_ศ_2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น(1).pdf

 

เทศบาลตำบลมายอ

ที่อยู่ 47 ถ. ปาลัส-มายอ ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.com  phone :  073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.mayo.go.th
Design by webkroox.com